Riktigt bra fönsterskola

IMG_9149

Här är en riktigt bra fönsterskola där du lär dig bland annat om Spröjs och Bågpost, Fönsterluft
Du lär dig   montera steg för steg ,  foga och dreva rätt och hur du  undviker kondens
och mycket mer.

Fönsterskolan är från varmthem.se

1. Spröjs
1. Fast eller äkta spröjs
Dessa tillverkas främst av trä. De monteras i det yttersta glaset med kittfals i 1+1-glas och 2+1-glasfönster. Glasdelande.

2. Löstagbar spröjs
De löstagbara spröjsen tillverkas främst av plast, aluminium eller trä. De knäpps fast på det yttersta glasets utsida på 2- eller 3-glaskassetter, och kan tas bort vid fönsterputs.

3. Mellanglasspröjs
Mellanglasspröjs tillverkas av aluminium. Man placerar dem mellan glasen i glaskassett. Dessa är ej glasdelande, men förblir lika snygga år efter år. De blir aldrig smutsiga eller är i vägen vid fönsterputsning. De finns dock enbart till 2- och 3-glas isolerfönster.

Liten fönsterskola - Spröjs
2. Bågpost
Dessa tillverkas av trä eller aluminium. De finns som lös (icke glasdelande) eller fast (glasdelande). Aluminium finns endast som fast, glasdelande. Bågposter används till exempel när man vill få ett 1-luftsfönster att utseendemässigt uppfattas som 2-luft.

Liten fönsterskola - Bågpost
3. Fönsterluft
Detta är en utseendemässig indelning inom samma fönsterkarm. Lufterna styrs främst av öppningsbarhet, men uttrycket används även vid ej öppningsbara enheter inom samma karm.

Liten fönsterskola - Fönsterluft

 

4. Transportera försiktigt
Om du själv ansvarar för att transportera fönstren måste du frakta dem i ett täckt fordon och se till att de står upprätt på understycket. Då är de skyddade för fukt, nederbörd och smuts och löper minst risk att skadas (se fig). (Läs mer i HusAMA 08 kap NSC!).

Transportera försiktigt

5. Kontrollera leveransen
Du måste kontrollera dina fönster och fönsterdörrar när du tar emot leveransen. Transportskador och leveransbrister ska du ange direkt på fraktsedeln och genast meddela transportören och återförsäljaren. Synliga fel måste du påtala innan du monterar fönstren eller fönsterdörrarna, men inte senare än fem dagar efter att du tog emot leveransen. Ta omedelbart bort alla klisterlappar från glaset. Annars kan det vara svårt att få bort limmet och göra rent. I övrigt ska du följa bestämmelserna i ABM 07 punkt 18 – 19. (Läs mer i HusAMA 08 kap NSC!).

Kontrollera leveransen

 

6. Lagra säkert
Du måste hela tiden tänka på att skydda fönstren mot nederbörd, fukt och nedsmutsning. Det gäller när du lagrar fönstren på byggplatsen, när du monterar dem eller hanterar dem överhuvud taget. Du ska för övrigt alltid vara varsam när du hanterar fönstren så att de inte blir skadade eller deformerade.

6a. Inomhus
Helst bör du förvara fönster/ fönsterpaket inomhus, skyddade för nederbörd. Se till att det är en väl ventilerad lokal med konstant låg luftfuktighet. Ställ fönstren upprätt på plant underlag och minst tio cm över golvet. Kontrollera att beslagen inte skadar andra fönster (se fig 1).

Lagra säkert inomhus

6b. Utomhus
Om du måste förvara fönstren utomhus får det bara vara tillfälligt och under tak, t ex i kallförråd, garage eller liknande. Kontrollera att lokalen är väl ventilerad och att du har god luftning under och mellan fönstren.

Lagra säkert utomhus

6c. I undantagsfall
Det är bara i undantagsfall som du kan lagra fönstren under presenning. Den måste täcka fönsterpartiets översida och sidor ordentligt och skydda mot nederbörd (se fig 2). Ställ fönstren upprätt på plant underlag och med minst 20 cm fritt avstånd mellan fönster och mark. Utrymmet under presenningen ska vara väl ventilerat. Beslag o dyl som levereras separat måste du förvara inomhus. (Läs mer i HusAMA 08 kap NSC!)
Lagra säkert i undantagsfall

 

7. Montera steg för steg
Fönster och fönsterdörrar måste du montera så att det inte uppkommer någon skada vare sig på dem eller på väggar där de är monterade. Kom ihåg att Isolock Fönstersystem ansvarar för att du har fått en felfri produkt som inte i sig förorsakar skador. Men hur du monterar fönster och fönsterdörrar är du själv eller den du anlitar ansvarig för. De här monteringsanvisningarna ska du följa som goda råd. Därutöver finns dock särskilda fall som bara den monterande fackmannen kan avgöra på plats.

Obehandlade fönster och fönsterdörrar måste du ytbehandla både ut- och invändigt innan du monterar dem. Se det föregående kapitlet! Tänk på att montera fönster och fönsterdörrar så att du kan demontera dem utan att behöva göra några större ingrepp i fönster eller väggstomme. Det kan bli aktuellt med demontering om du t ex vill återanvända fönster/ fönsterdörrar eller väggdelar.

Karmen ska du montera i vägghålet så att krafterna från bågen eller dörrbladets egenvikt eller från vindbelastning kan överföras till väggstommen utan deformationer. Ska du montera stora och tunga fönster eller fönsterdörrar kan du behöva förstyva väggarna, t ex om du har lättregelväggar, utanpåliggande reglar på betongstomme eller ska göra infästningen i lättbetong.

I princip är det större krav på montagets hållbarhet för tyngre partier som t ex glasade pardörrar och skjutdörrar. Därför bör du ha fler stödklotsar och överhuvudtaget se till att du ger montaget en extra förstärkning. Breda fönsters över- och understycken kan du också
behöva fästa. Det motverkar risken att karmen deformeras av drevmaterialet.

Fönstrens och fönsterdörrarnas karmar kan du få förborrade för montering av karmhylsor och justerbar karmskruv. I de fall de är förborrade ser du på våra ritningar för respektive produkt hur många karmskruvar det är och var du ska placera dem i de förborrade hålen.

Du bör använda en karmhylsa som uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS 81 73 32. Använder du en karmhylsa och/ eller karmskruv som inte uppfyller de kraven? Då ska du läsa de skrifter (bl a Hus AMA) som nämns i slutet av det här avsnittet om montering.

7a. Så här monterar du fönster och fönsterdörrar
Vanlig text gäller alla fönster och fönsterdörrar. Fet text gäller bara vridfönster. Har du inte kontrollerat måtten förut så gör det nu: Fönstrets mått ska vara vägghålets mått minus 15-20 mm på bredd och höjd. Sedan monterar du karmarna till fönstren eller fönsterdörrarna i vägghålet på följande vis:

1. Fäst två stödklotsar (a) i vägghålet som stöd för fönstret. Det underlättar monteringen (se fig 1).
fig 1

2. Lägg två bärklotsar under båda karmsidorna och under eventuell post. Bärklotsarna ska ha ca 20 mm mindre djup än karmen för att det ska kunna skapas en obruten ångspärr mellan karm och vägg. Bärklotsarna måste vara av ett hårt och formstabilt material – t ex
ek, bok eller annat hårt träslag – med god långtidshållfasthet och får inte vara fuktupptagande.
fig 2

3. Placera en riktbräda på bärklotsarna och kontrollera med vattenpass att fönstret kommer att stå horisontellt (se fig 2).
fig 3

4. På öppningsbara sid- och överhängda fönster och på fönsterdörrar kan du hänga av bågen eller dörrbladet från karmen. (Gäller alltså inte vridfönster – de är hängda på ett annat sätt!)
fig 4

5. Lyft in fönstret/ karmen på bärklotsarna i vägghålet (se fig 3).
fig 5

6. Nu ska du öppna vridfönstret tills spärren tar emot och du kommer åt de förborrade hålen för montering (se fig 4). Ska du göra infästningen i glidskenorna ska du använda lämplig infästningsskruv istället för karmhylsor. Kontrollera med vattenpass att fönstret varken lutar inåt eller utåt (se fig 5).
fig 6

7. Ta insexnyckel och skruva ut de nedre karmhylsorna, så att de ligger an mot vägghålets sidor (se fig 6).
fig 7

8. Öppna nu vridfönstrets barnspärr (se fig 7) och vänd runt fönstret (se fig 8).
fig 8

9. Ta insexnyckel och skruva ut de övre karmhylsorna, så att de ligger an mot vägghålets sidor (se fig 9).
fig 9

10a. Kontrollera med vattenpass att fönstret eller fönsterdörren är rak i alla sidor och inte lutar inåt eller utåt (se fig 11).
10b. Kontrollera också att karmsidorna inte böjs inåt på mitten.
10c. Kontrollera, eventuellt flera gånger, med diagonalmätsticka att diagonalmåtten är lika (se fig 12).
10d. Justera vid behov karmhylsorna. Att du på detta sätt försäkrar dig om att karmen blir rätvinklig är den första avgörande åtgärden för fönstrets/ fönsterdörrens täthet liksom en god öppnings- och stängningsfunktion.
fig 10

11. Karmen fäster du i väggstommen med karmskruv. Infästningslängden i väggstommen måste vara minst 45 mm och fästdonet ha ett korrosionsskydd motsvarande minst 12 μm (se fig 13).
fig 11

12. Fäst klossar vid varje låspunkt. Det försvårar inbrottsförsök och förhidrar att karmen vrider sig.
fig 12

13. Upprepa steg 10. Justera med skruvarna/ karmhylsorna om det behövs. När du justerar ska du lossa skruven först och sedan karmhylsan. Att du än en gång säkerställer att karmen blir rätvinklig är slutgiltigt avgörande för fönstrets/ fönsterdörrens täthet, liksom en god öppnings- och stängningsfunktion.
fig 13

14. Monterar du en dörrkarm bör du nu om möjligt ersätta en av skruvarna i de övre och nedre gångjärnen med en skruv som räcker minst 45 mm in i väggstommen. Det stabiliserar karmen ytterligare. Fäster du karmen på på låssidan med skruv av samma dimension i karmfalsen motverkar du även här att karmen vrider sig.
fig 14

15. Stäng vridfönstret.
fig 15

16. Har du tidigare hängt av bågar och dörrblad hänger du nu tillbaka dem i karmen och stänger fönstret eller fönsterdörren.

17. Efterdra till slut alla skruvar och täck infästningshålen i karmen med täckpluggarna (se fig 14).

18. Det utvändiga fönsterfodret i överkanten på vridfönster får inte täcka mer än 15 mm av karmen. Mer får det inte vara för att barnspärren ska fungera när du har bågen i omvänt läge (se fig 15).

7b. Montera fönsterbleck
Fönsterbleck ska utformas och monteras som i fig 16 eller 17. Sågspår i bottenstycket ska du fylla med fogmassa innan du sticker in blecket.
fig 16fig 17

7c. Efterjustering
Det händer att själva stommen i byggnaden råkar ut för sättningar. Då kan du behöva
efterjustera karmen. Det gör du med hjälp av karmskruvarna. Lossa skruven först och sedan karmhylsan. Dreh/ Kipp-fönster justerar du enligt fig 18. Läs mer om montering i
HusAMA 08 kap NSC; Svensk standard SS 81 73 32 Dörrar och fönster – Karminfästning -
Klassindelning och val av don; Fönsters montering i vägg, publikation utgiven av SNIRI
(Snickerifabrikernas Riksförbund).
fig 18

 


8. Foga och dreva rätt
Fogen mellan karmen och väggen ska fungera som en fortsättning av väggen fram mot fönsterkarmen. Tänker du dig den färdiga fogen utifrån och in, ska den precis som väggen ge: regn- och vindskydd, ventilation och dränering på utsidan värme- och luftljudisolering, luftljud- och brandtätning i mitten luft- och ångtätning (brandfönster) på rumssidan.

När du fogar och drevar mellan karmen och väggen ska det se ut som i fig 19. Dreva med ett isoleringsmaterial som inte tar upp fukt. Du får inte dreva så hårt att karmen böjer sig inåt från väggen. Risken är särskilt stor om du använder polyuretanskum. När skummet expanderar kan det deformera långa karmstycken om du inte ser upp(se fig 11 ovan).
fig 19

Det är viktigt att fogmassan vid fogens rumssida är diffusionstät och elastisk och har hög vidhäftningsförmåga mot både väggmaterialet och karmen. När du monterar ljudisolerande fönster är det särskilt viktigt att du är noggrann när du tätar fogen. Det får inte uppstå t ex små hål och springor. Minsta luftläckage ökar luftljuden rejält. (Källa ”Fönsters placering i vägg” SNIRI april 1991).

På AlufurFönster ska du var extra noga med att täta i de nedre karmhörnen mellan sidplåt, underplåt och droppbleck (se fig 21 och 22).
fig 21fig 22

 


9. Skydda under byggtiden
När du har monterat fönster och fönsterdörrar måste du skydda dem väl under resten av byggtiden. De får inte utsättas för färg, puts, murbruk, betongvatten eller andra frätande ämnen. Det får inte komma färg på tätningslisterna, beslagens rörliga delar eller på
glidskenorna. Glaset måste du skydda särskilt noga om någon arbetar med vinkelslip eller svetsutrustning i närheten av fönstret.

Om du använder plastfolie och tejp för att skydda fönstret ska du vara medveten om riskerna. Dels kan fönstrets ytbehandling missfärgas av folien eller tejpen och dels kan tejpen eller folien fastna i de målade ytorna så att färgen släpper när du ska ta bort dem. Det bästa är att du använder en tejp som är avsedd för ändamålet och att du tar bort den omedelbart när du har målat.

Det är mycket viktigt att du har kraftig ventilation och god värme så att fukten i byggnaden vädras ut. Tänk på att den invändiga ytbehandlingen kan ta skada av fuktpåkänningen, t ex av regnvatten eller kondensvatten, när du har fönstret öppet.
bild06

 


10. Se över glaset
Glas är sprött och har lätt att spricka. Därför måste du alltid hantera glas med största försiktighet och omsorg. Glastillverkaren ansvarar normalt inte för sprickbildning efter att glaset satts in i fönstret.

Dina fönsterglas är tillverkade med en kvalitet som motsvarar de krav som ställs enligt gällande svenska standarder. Trots kvalitetskraven kan det förekomma defekter som i allvarliga fall kan vara skäl för åtgärder. Definitionerna av kvalitetsfel finns utförligt beskrivna i de riktlinjer som de svenska glastillverkarna utarbetat. Här tar vi bara upp vad du ska tänka på när du ser över glasen. Rent allmänt gäller att du ska betrakta glaset på ett normalt avstånd – ca tre meter – och i normalt dagsljus, dvs sol, men inte direkt mot glaset.

Betraktar du genom ett vanligt, enkelt fönsterglas något som befinner sig på ca 4,5 meters avstånd, ska det du tittar på inte bli förvrängt, även om du har en synvinkel på 45 grader. Att den reflekterade bilden i en isolerruta kan variera med olika tryck och temperatur
är helt normalt. Det visar bara att rutan är hermetiskt tät. Upptäcker du små punktfel i själva glaset kan du bara reklamera sådana som är större än två millimeter. Blanka repor är tillåtna, likaså matta som inte märks på normalt avstånd. Svetsfogen i distans-listen
mellan glasen i isolerrutan är en naturlig del av konstruktionen.

Ibland kan det uppstå mångfärgade mönster på isolerrutor, sk Brewsterränder eller Newtonringar. Det är ett optiskt fenomen som beror på att de plana glasytorna också är parallella. Det är inte att betrakta som ett kvalitetsfel.

Du får inte ha mörkläggningsgardiner och andra mörka föremål tätt innanför glaset. De absorberar värme som gör att glaset kan spricka. Vill du se i detalj hur man bedömer glaskvalitet kan du gå in på Svensk Planglasförenings hemsida, www.svenskplanglas.se.
bild07

 


11. Undvik kondens
När du efter stora investeringar tätat och isolerat ditt hus, upptäcker du kanske till din förskräckelse kondens på fönstren. Men var lugn. Problemet går oftast att rätta till och felet ligger sällan hos fönstren.

Kondens är istället ett tecken på att du fått ett tätare hus. Ett tätt hus ska du vara nöjd med, men inte med kondens på fönstren. För det mesta är det flera omständigheter som ligger bakom att du fått kondens på fönstren. För att bli av med kondensen och undvika den i fortsättningen måste du försöka fastställa orsakerna.

11a. Så uppstår kondens
Enkelt uttryckt är kondens en följd av att fukten i den varma rumsluften fälls ut mot den kallare ytan på fönsterglaset. Generellt gäller för kondensrisken att den är mindre ju lägre u-värde dina fönster har.
bild08
Ett lågt uvärde garanterar dock inte i sig att risken helt elimineras. I ett nybyggt hus är byggnadsmaterialen fortfarande ganska fuktiga. Den instängda byggfukten avges successivt ur byggnadsmaterialen och avsätter sig synligt på fönsterglasets insida. Därför är
det mycket viktigt att du ventilerar ut byggfukten ordentligt.

Men inomhusluften innehåller en viss fuktighet också under normala förhållanden. Det ska den göra. Med för torr luft inomhus mår vi helt enkelt inte bra – men vi får förstås mindre problem med kondens!

Den fukt som finns i inomhusluften kommer från fler håll än vi kanske tänker på. Vi har krukväxter, vi diskar, tvättar, duschar och badar. En människa avger själv ungefär en liter vatten per dygn genom utdunstning och den ökar vid ökad aktivitet. Alltihop det här bidrar till luftfuktigheten.

11b. Så försvinner kondens
För att få kondens att försvinna – och för att hindra den att uppstå – ska du för det första se till att vädra eller ventilera ordentligt så att du håller luftfuktigheten på en rimlig nivå. I sovrum där du kanske vill ha en lite lägre temperatur får du lätt högre luftfuktighet. Generösare vädring kan vara nog för att du ska bli av med kondens där.
bild09bild10

För det andra ska du se till att den varma rumsluften kan stiga obehindrat upp över glasytorna i fönstret nedifrån och ända upp. Ett element under fönstret åstadkommer en uppåtriktad varmluftström. En varmvattenradiator ger en mer kontinuerlig luftströmning mot glaset än en elradiator.

Har du termostatreglerade radiatorer kan risken för kondens öka eftersom luftströmmen bryts helt när termostaten slår ifrån. En förutsättning för att få ett bra resultat är att fönstret är monterat i liv med innerväggen. Djupa nischer, liksom t ex gardinarrangemang,
persienner, krukväxter och rullgardiner, hindrar den varma luftströmmen att nå fönsterglaset.

En ovanligare form av kondens kan uppstå om du har ett u-värde på ca 1,0 eller lägre på glaset. Då kan du faktiskt få kondens på utsidan av glaset! Det energieffektiva fönstret med lågt u-värde hindrar rumsvärmen från att passera ut. Fönsterglaset blir alltså kallt på utsidan och uteluften fäller ut sin fuktighet som kondens mot glaset. Fenomenet brukar försvinna frampå morgontimmarna när solen stiger och luften blir varmare.

 


12. Underhåll och sköt om
Trä är ett levande material
.
Trä lever. Det rör sig, sväller och krymper, beroende på möjligheterna att ta upp och avge fukt. För att hålla träet friskt måste du skydda det från fukt.

Målade eller laserade fönster har normalt ett bra fuktskydd. Men både färg och lasyr åldras av väder och vind. Ett från början tillräckligt tjockt lager slits, tunnas ut och förlorar sin elasticitet. Färgen eller lasyren följer inte längre med i träets rörelser, spricker, flagnar och
släpper igenom mer och mer fukt. Därför måste du se till att färg och lasyr är i god kondition.

När du ändå putsar fönstret kan du passa på och torka av träet också (eller aluminiumet för den delen!). Då ser du i vilket skick ytbehandlingen är. Är ytan ren håller den dessutom längre.
bild11

Hur ofta du måste underhålla ytbehandlingen kan faktiskt variera från fönster till fönster i samma byggnad. Det beror på hur och var fönstret sitter i väggen, åt vilket väderstreck, var byggnaden ligger, takutsprång, hur fönstren är utsatta för regn, sol och vind bl a. Vad du
ska använda för rengöringsmedel, täckfärg, lasyr och verktyg kan du fråga din färgleverantör eller färghandel. Här i anvisningarna anger vi bara typ av medel och inte något speciellt fabrikat.

Observera! Du får inte måla över eller lasera tätningslisten mellan karm och båge, tätningsband vid isolerrutor eller glidskenor till vridfönster. Kommer det färg eller lasyr på lister, band eller skenor måste du genast torka bort det. Spanjoletter, fönsterbromsar, gångjärn och andra beslag får inte heller målas över eller laseras. Det gör att de fungerar sämre.

13. Ytbehandla först
Obehandlade fönster/fönsterdörrar måste du alltid ytbehandla in- och utvändigt innan du monterar dem. Information om vilka ytbehandlingsmaterial du bör använda, som t ex rengöringsmedel, täckfärg, lasyr och verktyg, får du från din färgleverantör eller färghandel.
bild12

Observera! Tätningslist mellan karm och båge, tätningsband vid isolerrutor och glidskenor till vridfönster får du inte lasera eller måla över. Kommer det färg eller lasyr på lister, band eller skenor måste du torka bort det genast. Spanjoletter, förnsterbromsar, gångjärn och
andra beslag ska du inte heller få färg eller lasyr på. Risken är att de fungerar sämre då.

13a. Rengöring
Borsta av smuts och damm som sitter löst. Ta ett fint slippapper och slipa träet lätt i längdriktningen, så att eventuell fiberresning försvinner.
bild13

13b. Ytbehandling
Vilken ytbehandling du än väljer ska du vara noga med att följa de råd och föreskrifter som du får av din färgleverantör. Det är den bästa försäkringen för att du ska få ett snyggt och hållbart resultat.
bild14

13c. Underhåll av täckmålade fönster
Täckmålade fönster ska du kontrollera ordentligt åtminstone varje år. Ser du blåsor, sprickor, flagor eller matthet i färgen ska du måla om. Gör så här:

UTVÄNDIGA YTOR
Kontrollera att fönstersnickerierna är torra innan du börjar. Fuktkvoten bör vara lägre än 15 procent. Att måla under fel tid (höst-vinter) eller vid dålig väderlek innebär stora risker för ett dåligt resultat. Ta bort färg som är sprucken eller sitter löst och skrapa bort kåda
som kan ha trängt fram. Slipa bort poröst trä med fint slippapper. Slipa hela fönstret med fint sandpapper, så att färgen ser matt ut.

Tvätta fönstret med milt alkaliskt rengöringsmedel (kontrollera innehållet på förpackningen), eller en del ammoniak och tio delar vatten. Har det blivit springor t ex i hörnfogar på båge och karm eller vid fönsterblecket ska du laga dem med plastisk tätmassa.

Grundmåla trärena ytor med oljealkydgrundfärg. Låt torka. Färdigmåla flödigt med oljealkydfärg eller akrylatfärg. På ytor som ligger mot varandra bör du inte använda akrylatfärg. Ytorna kan klibba ihop. Vissa fogmassor tillåter inte övermålning. Var särskilt noga med att stryka på flödigt vid fönstrets nedre delar, på ändträ och vid
hörnfogar.

INVÄNDIGA YTOR
Normalt behöver du bara göra rent. Tvätta med vatten och milt rengöringsmedel. Behöver du måla om, slipar du först med fint sandpapper och grundmålar med alkydfärg. Sedan stryker du en andra gång med alkydfärgen.
bild15

13d. Underhåll av laserade fönster
Laserade fönster ska du kontrollera ordentligt och vid utsatta lägen underhålla åtminstone varje år. Om utvändiga ytor visar tecken på uttorkning (t ex ytsprickor), matthet eller grånad, ska du underhålla dem så här:

UTVÄNDIGA YTOR
Slipa ytan med fint slippapper och skrapa bort eventuellt framträngande kåda. Tvätta med en trasa indränkt i lacknafta. Laga eventuella sprickor t ex i hörnfogar eller vid fönsterbleck med plastisk tätmassa. Stryk träytorna med pigmenterad oljealkydlasyr med hjälp av trasa
eller pensel. Om ytan ser torr ut – stryk en andra gång med samma oljealkydlasyr. När det gäller pigmenteringsgraden ska du rådfråga din färgleverantör.

INVÄNDIGA YTOR
Normalt behöver du bara göra rent. Tvätta med vatten och milt rengöringsmedel. Behöver du måla om slipar du först med ett fint sandpapper och stryker sedan ytan med opigmenterad klarlack.

13e. Skötsel av beslag och tätningslister
För att fönster och fönsterdörrar skall fungera tillfredsställande ska du normalt rengöra och smörja beslagen åtminstone en gång om året. Spanjolettens låskolvar och låshus, broms till fönster och fönsterdörr, uppställningsbeslag och vridfönstrets glidskenor ska du alltid
hålla fria från smuts och främmande partiklar och välsmorda med tunn silikonolja eller annan vattenfri olja.

Färg får på inga villkor förekomma på vridfönstrets glidskenor. Tätningslister skall hållas rena och hela. Skadade lister ger luftläckage och skall bytas.
bild16

 


14. Demontera så här
När du tagit ut fönstret ur väggen kan du ta isär det i ett antal huvudkomponeneter och återanvända eller deponera dem. Instruktionen här nedan innehåller också moment som av naturliga skäl bara gäller AluFurfönster.
bild17

ÖPPNINGSBARA FÖNSTER:
1/ Haka av bågen från karmen.
2/ Ta av aluminiumprofilen från bågen. Glasningslisterna lossar du med stämjärn eller kniv och aluminiumprofilerna böjer eller vrider du loss från clipsen.
3/ Ta ut isolerrutan. Riv loss alla tätningslister, även glasningslister av gummi. Listerna är stiftade, spårmonterade eller själv-
4/ Lossa aluminiumprofilerna på karmen. De profiler som är monterade med clips böjer eller vrider du loss från clipsen.
5/ Skruva bort beslagen, dvs spanjolett, slutbleck, gångjärn,
6/ Skruva eller slå isär karm och båge. Träkomponenterna är skruvade, stiftade eller spikade.

FASTA FÖNSTER:
1/ Ta av aluminiumprofilen från karmen. Glasningslisterna lossar du med stämjärn eller kniv och aluminiumprofilerna böjer eller vrider du loss från clipsen.
2/ Ta ut isolerrutan. Riv loss glasningslister av gummi från kanten. De är självhäftande eller spårmonterade.
3/ Skruva eller slå isär karm och båge. Träkomponenterna är skruvade, stiftade eller spikade. Hur man bäst tar isär de komponeneter som ingår i en isolerruta, finns för närvarande inga metoder eller anvisningar för. Isolerrutetillverkarna och deras branschorganisationer håller på att ta fram sådana.

 


15. Reklamera rätt
Du kan vara helt lugn för att vi tar din reklamation på allvar. För Isolock fönstersystem har reklamationerna högsta prioritet. Naturligtvis vill vi att våra produkter ska vara till glädje för dig som har köpt dem.

Vi är också angelägna att få veta var eventuella fel kan uppstå för att undvika dem i fortsättningen. Om du upptäckt en så allvarlig brist eller felaktighet på ditt fönster eller din fönsterdörr att du vill göra en reklamation, ska du vända dig till den du köpt fönstret av, i normala fall en återförsäljare. Återförsäljaren har den speciella reklamationsanmälan som du måste använda.

Hos återförsäljaren får du också veta hur du ska göra för att din reklamation ska behandlas så snabbt och smidigt som möjligt. Det är dock inte alltid praktiskt möjligt att ge akut hjälp i varje enskilt fall. Oftast går det också att avhjälpa problemen provisoriskt tills vi kan komma och reparera eller byta ut det som är felaktigt. Funktionsfel som innebär
att det kan uppstå ytterligare skador försöker vi förstås alltid att hitta extra snabba lösningar på.

Glasreklamationer tar glasleverantören hand om och brukar först samla upp ett antal reklamationer inom ett geografiskt område för att åtgärda dem. En sak är viktig att notera i just det sammanhanget: Om du har ett fönster med dold spikning av den utvändiga träglaslisten, går det inte att garantera att den nya spikningen blir osynlig när du får
glaset utbytt.
bild18

 


16. Garanti

16a. Karm och båge

Vi garanterar att våra produkter förblir fria från röta i tio år från garantidatum under följande förutsättningar:

Du ska som kund noggrannt följa de monterings- och skötselanvisningar som du fått med leveransen. Har du inte fått några anvisningar med leveransen ska du beställa dem omgående från Isolock fönstersystem på telefon 0930-316 50. Fönstren får inte monteras i en miljö som avviker från normal bostadsmiljö. De får inte monteras i ladugårdar, magasin, källare med hög luftfuktighet eller andra utrymmen där miljön kan vara till skada
för dem. Fönstren får inte utsättas för onormala belastningar, som t ex sättningar i byggnaden eller särslagna karmhörn. Då kan fukt tränga in i väggkonstruktionen och förorsaka skada.

Garantin omfattar byte av fönster med rötskador som vår besiktningsman inte kan härleda till ovanstående. Du får ett nytt fönster med samma utförande som det tidigare fönstret.
bild19

16b. Beslag
Vi garanterar att de beslag som ingår i våra produkter förblir funktionsdugliga i två år från ovanstående datum under följande förutsättningar:

Beslagen får inte utsättas för onormal behandling.

Du måste som kund underhålla beslagen enligt de skötselråd och -anvisningar som du fått med leveransen. Under två år omfattar garantin nytt beslag och montering, men inte inbyggnadsbeslag och övrigt monteringsmaterial som ligger utanför vår kontroll. För beslag som du fått utbytta inom två år gäller åtta års funktionsgaranti men inte montering.
bild20

16c. Isolerglas
Vi garanterar att de isolerrutor som ingår i våra produkter förblir fria från kondens och damm mellan glasen i tio år från garantidatum under följande förutsättning:

Isolerrutan får inte utsättas för onormala påfrestningar under transport eller hantering.

Garantin omfattar leverans och montering av ny isolerruta samt utbytesarbetet. Kostnader för ställningar och/ eller andra hjälpmedel, transport av isolerruta när utbytesstället ligger mer än 30 km från glasmästarverkstaden, samt andra arbeten som krävs för utbytet eller
efterarbeten som snickeri-, målnings- och putsningsarbeten, omfattas inte av garantin.
bild21

Hoppas att du gillar fönsterskolan från www.varmthem.se

Tillbaka upp